Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 16.02.2021 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване между програмни държави по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2020/2021 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 проф. д-р Иво Христов 69,75
2 доц. д-р Димитър Маринов 64
3 преп. Наталия Анастасова 64
4 проф. д-р Живко Драганов 62
5 доц. д-р Олга Борисова 61
6 ст. пр. Боряна Костова 60
7 ас. д-р Али Чакър 59
8 проф. д.и.н. Иван Билярски 58
9 ст. пр. Диана Михайлова 57
10 доц. д-р Елисавета Панова 55
11 ас. Илиян Костадинов 54
12 ас. Гергана Желязкова 53,3876
13 доц. д-р Цвета Жекова 48
14 доц. д-р Младен Тонев 48
15 ас. д-р Йорданка Тонева 48
16 доц. д-р Капка Манасиева 48
17 ас. арх Петър Николов 47,62

 

Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.