Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 31.05.2021 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за академичната 2020/2021 г.

 

Име, презиме и фамилия Специалност във ВСУ Факултетен номер Приемащ университет Област на знание в приемащия университет Семестър, в който ще се реализира мобилността Резултат

от картата за оценка на кандидатите

1 Сия Златкова

Михайлова

Архитектура 193711010 Politecnico di Milano 0731: Архитектура Летен семестър 54
2 Ханде Агюл

 

Психология 182711003 Maltepe University 0313: Психология Зимен

семестър

52
3 Елени Константинос

Скева

Психология 181511046 Wroclaw University 0313: Психология Зимен

семестър

51

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.