Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Секторна програма Еразъм

Еразъм, като програма за висшето образование, е създадена през 1987г. Вече 20 години тя дава възможност на студенти и преподаватели от цяла Европа да участват в академичен обмен в Рамките на континента. До момента в програмата са взели участие повече от 1 млн. Студенти и повече от 100 000 университетски преподаватели, като по този начин програма Еразъм се превръща не само в една от най-атрактивните и полезни, но и в най-успешните инициативи на ЕК.
Вече навършила своята 20 годишнина, програма Еразъм днес е с нова визия и с нови, по-богати възможности за мобилност. Тя функционира като част от програмата на Европейската комисия "Учене през целия живот" (2007-2013) и обхваща следните дейности:
- Студентска мобилност с цел обучение
- Студентска мобилност с цел практика
- Преподавателска мобилност
- Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
- Обучение на персонала на търговски предприятия в чуждестранни висши образователни институции
- Интензивни програми

В програма Еразъм участват само висши училища, притежаващи Университетска Харта "Еразъм" на ЕК от държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.

Основни цели

- Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа, като допринесе за постигането на 3 милиона индивидуални студентски мобилности по програма "Еразъм" до 2010 г.;
- Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа;
- Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование;
- Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса;
- Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга;
- Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот.

Общи принципи за реализирането на програмата във ВСУ

Студентската мобилност по програма Еразъм покрива следните дейности в приемащата институция:
Редовно обучение по всички бакалавърски, магистърски и докторски програми на обучение, завършващи с получаване на академично призната диплома или степен, както и за подготовка на какдидатски тези (дипломни работи/дисертации), но без изследователски дейности, които не представляват част от курса на обучение
Стажове, в случай че стажът е комбиниран с минимален период на обучение от три месеца в институцията партньор, признат като интегрирана част от обучението в приемащата институция.