Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Еразъм Грант

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчелява като месечна ставка, в съответствие с изготвената от ЦРЧР при определянето на институционалните бюджети по Студентска мобилност, таблица-модел за разпределението на месечните грантове по държави, която е различна за различните институции.

Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за допустимия по програмата период на обучение в институцията партньор от минимум 3 месеца и максимум 12 календарни месеца.

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой на обучение по програма Еразъм. При определяне на реалния престой по програма Еразъм се използва следната уравнителна схема:
  • Престой от 1-я до включително 10-я ден, следващ последния пълен месец на Еразъм периода -> не се добавят към реалния престой на студента.
  • Престой от 11-я до включително 20-я ден, следващ последния пълен месец на Еразъм периода -> се добавя към реалния престой на студента като половин месец
  • Престой от 21-я до 30-я ден следващ последния пълен месец на Еразъм периода -> се добавя към Еразъм периода като пълен календарен месец.
Уравнителната схема за реалния престой е неприложима към минималната изискуема продължителност на студентска мобилност Еразъм от 3 месеца.

В случаи, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на престой по-малко от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната-домакин.

В случай че не всички планирани мибилности бъдар реализирани и/или бъдат включени повече студенти в програмата за мобилност, в рамките на отпуснатия от ЦРЧР бюджет е възмодно извършването на допълнително преразпределение на неусвоените средстава към грайните бенефициенти, участващи в програмата през текущата академична година, включително и кън студенти, чийто период на обучение в чужбина вече е приключил.

Отпускането на допълнителни средства след преразпределението се оформя с допълнително споразумение към договора между ВСУ и студента. За да се осъществи преразпределението на свободни средства във време, в което периодът на обучение за студента в институцията партньор не е приключил, институцията бенефициент може да изиска нотариално заверено пълномощно, с което студентът да определи свой предствител, който да води кореспонденцията и да сключва допълнителни споразумения с институцията бенефициент.

Основни месечни грантове за студентска мобилност с цел обучение по страни за 2013/2014 г.

Приемаща държава

Еразъм грант в евро

Австрия - AT

680

Белгия – BE

640

Германия - DE

607

Гърция – EL

607

Дания – EE

858

Естония – IE

484

Ирландия – IE

698

Исландия - IS

648

Испания – ES

625

Италия – IT

682

Кипър – CY

536

Латвия – LV

476

Литва – LT

464

Лихтенщайн - LI

939

Люксембург - LI

640

Малта - MT

526

Нидерландия – NL

666

Норвегия – NO

939

Обединеното Кралство - UK

860

Полша – PL

493

Португалия – PT

544

Румъния – RO

445

Словакия – SK

512

Словения – SI

573

Турция – TR

525

Унгария – HU

507

Финландия – FI

764

Франция - FR

743

Хърватска - HR

591

Хърватска - HR

414

Чешка Република - CZ

539

Швейцария - CH

939

Швеция - SE

759