Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Интензивни програми

Интензивните програми са кратки, структурирани учебни програми (от 2 до 6 седмици - летни училища и блок-семинари), провеждани с преподаватели и студенти от поне 3 участващи университета от различни европейски държави. Тези програми насърчават ефективното мултинационално преподаване на специализирани учебни дисциплини, които са малко популярни на европейски ниво. Дават възможност на студентите и преподавателите да работят заедно в многонационални групи, като се възползват от предимствата на специфичните условия за преподаване и учене, различни от тези в изпращащите ги университети. Стимулират се Интензивни програми с изразени европейски измерения в преподаването и такива, които предлагат интердисциплинарен подход при постигане на целите на програмата. Минималният брой чуждестранни участващи студенти следва да бъде 10, като съотношението между преподавателите и студентите трябва да позволява активното участие в учебните занятия и да създава условия за развитие на елементи от учебната програма.

Българските висши училища, желаещи да реализират проект за Интензивна програма, от 2007г. могат да кандидатстват за финансиране директно към Центъра за развитие на човешките ресурси, при условие, че притежават валидна Университетска Харта "Еразъм" за периода 2007-2013г.

Проектите за Интензивни програми не могат да продължават повече от 3 последователни години.

Програма Еразъм финансира:
  • Пътните разходи на участващи странни студенти и преподаватели в програмата
  • Разходите за престой на участници
  • Организационни разходи

Студентска мобилност с цел обучение
Студентска мобилност с цел практика
Преподавателска мобилност
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
Интензивни програми