Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Полезни връзки:

1. http://www.hrdc.bg - Страница на Център за развитие на човешките ресурси
2. http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html - Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия живот".
3. http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html - Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия живот", Секторна програма Еразъм
4. http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/eilc/index_en.html - Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия живот", Интензивни езикови курсове Еразъм
5. http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html - Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия живот", Европейска система за трансфер на кредити
6. http://eacea.ec.europa.eu/index.htm - страница на създадената към ЕК Изпълнителна агенция, администрираща централизираните дейности по Програмата "Учене през целия живот".
7. http://www.minedu.government.bg/ - страница на Министерството на образованието и науката в България.
8. http://www.evropa.bg/bg/ - страница на Представителството на Европейската комисия в България.
9. http://www.esn.org/ - Европейска студентска мрежа "Еразъм"
10. http://www.erasmusworld.com/portal/ - Студентски портал "Еразъм"
11. http://www.myerasmus.com/ - Европейска мобилност на студенти
12. http://www.career.bestsofia.org/ - Студентски кариери
13. http://www.moveonnet.eu/ - Европейски форум на университетските офиси за международни отношения
14. http://www.eutrainingsite.com/ - EU trainings 2007-2013
15. http://cordis.europa.eu/erawatch/ - Европейска мрежа за информация и анализ на системите и политиките за изследвания
16. http://www.educationpolicy.eu/ - Европейска мрежа за образователни политики
17. http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/europeintegration/nauric.html - Национален център за академично признаване и мобилност към МОН
18. http://rectorsbg.zavas.org/ - Съвет на ректорите в РБългария
19. http://bologna.hrdc.bg/ - Болонски процес в България
20. http://www.eufunds.bg/ - Структурни фондове на Европейската комисия
21. http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=22 - Какво е EUROPASS?
22. http://www.ec.europa.eu/solvit - Страница на Европейската комисия - Програма "Учене през целия живот", SOLVIT - Мрежа за разрешаване на проблеми на граждани на ЕС