Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти


Преподавателска мобилност с цел преподаване
Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение


Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав цел обучение

Дейността "Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав цел обучение":
• предоставя възможност на преподавателския и непреподавателски състав на ВСУ за провеждане на период на обучение в европейски университет, с който ВСУ има сключено двустранно Еразъм споразумение.
• е предназначена за обмяна на опит, запознаване с добрите практики на университетите-партньори, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната дейност и други направления на административната работа.

Максималната продължителност на този вид мобилност, която се финансира от ВСУ е 1 (една) седмица, която се равнява на 7 последователни дни, включително и дните за път (2 дни).

Право на участие в мобилност на преподавателски я и непреподавателския състав с цел обучение по секторна програма "Еразъм" се предоставя само веднъж в рамките на една академична година.

В мобилност с цел обучение през съответната учебна година нямат право да участват членовете на университетската селекционна комисия.

ВСУ уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели/ служители от ВСУ, които ще реализират при тях Еразъм мобилност за обучение. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите/ служителите от ВСУ с определени контактни лица от приемащите университети.

На преподавателите и служителите, участващи в мобилност за обучение по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен, в евро и се отпуска от ВСУ за допустимия по програма Еразъм период на обучение от една седмица (минимум 5 работни дни). Размерът на гранта се определя от Националната агенция за всяка учебна година и е диференциран по държави.

Одобрените за участие в програмата преподаватели/ служители подписват с ВСУ договор за Мобилност Еразъм. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

Кандидатстване
Всеки служител или преподавател на ВСУ, който желае да участва в преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение трябва да попълни Формуляр за кандидатстване, публикуван в електронен вариант на Еразъм сайта на ВСУ.
• Формулярът се подава в електронен вид и на хартия (може и по електронна поща – erasmus@vfu.bg);
• Подадените на хартия формуляри се приемат и подписват от Еразъм координатор.
• Всеки кандидат попълва и подписва Декларация по Закона за защита на личните данни, публикувана на Еразъм сайта на ВСУ.
• Формулярът за кандидатстване може да изтеглите тук.

Критерии за селекция
• Съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите;
• Коректно и изчерпателно попълнени документи, подадени в срок;
• Много добро владеене на езика, на който ще се осъществи мобилността;
• Доказана мотивация за участие в програмата;

Краен срок за кандидатстване
• за I семестър на академичната 2013/2014 г. до 31 октомври 2013 г.;
• за II семестър на академичната 2013/2014 г. до 31 януари 2014 г.

Възможности за мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение за 2013/2014 г.

Държава Приемащ университет Брой мобилности Престой в седмици Брой часове за обучение
Белгия HELMO Liege 2 1 8
Испания Universidad de Almeria 2 1 8
Италия Universita degli Studi di Siena 2 1 10
Universita IUAV di Venezia 1 1 5
Полша Stanislaw Staszic School of Public Administration – Byalistok 1 1 8
Португалия Universidade Portucalense "Infante D. Henrique" 2 1 8
Турция Maltepe University   1 8
Унгария Budapest College of Communication and Business 2 1 8
Чехия University College of International and Public Relations – Prague 2 1 8
VSB - Technika Univerzita Ostrava 1 1 8