Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти


Преподавателска мобилност с цел преподаване
Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение


Преподавателска мобилност с цел преподаване

Мобилността с цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от ВСУ да гостуват в европейски университети, с които ВСУ има сключени двустранни споразумения по програма Еразъм, за изнасяне на кратки лекционни курсове.

Продължителността на мобилността с цел преподаване е една седмица (7 календарни или 5 работни дни), в които се изнасят лекции с продължителност от 5-10 часа.

Преподавателите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ в рамките на всяка академична година.

Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който ще се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет.

В мобилност с цел преподаване през съответната учебна година нямат право да участват членовете на университетската селекционна комисия.

Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

ВСУ уведомява по служебен път приемащите университети за избраните преподаватели от ВСУ и тематиката на лекционните курсове, които ще бъдат изнесени в рамките на тяхната ЕРАЗЪМ мобилност. Конкретният период и график за реализирането на мобилността, условията за настаняване и престой, се договарят в личен контакт на преподавателите от ВСУ с определени контактни лица от приемащите университети.

На преподавателите, участващи в мобилност по програма ЕРАЗЪМ, се предоставя финансова помощ (грант). Индивидуалният грант е седмичен, в евро и се отпуска от ВСУ за допустимия по програма ЕРАЗЪМ период на преподаване (една седмица). Размерът на гранта се определя от Националната агенция за всяка учебна година и е диференциран по държави.

Одобрените за участие в програмата преподаватели подписват с ВСУ договор за Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ. Договорът е задължително условие за получаването на индивидуален Еразъм грант.

Условия за преподаватели:
• Право на участие имат всички преподаватели на ВСУ без оглед на тяхната длъжност (щатна или нещатна) и тяхното научно звание/ степен.
• Участието на преподавател на ВСУ по секторна програма ЕРАЗЪМ е еднократно в рамките на една академична година.
• Допуска се повторно участие в Преподавателската мобилност с цел преподаване в рамките на същата академична година ако преподавателят:
- е на възраст до 45г.;
- изпълнява функциите на факултетен координатор, или координатор по двустранно Еразъм споразумение.
• Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:
- е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
- води до разработване на нови учебни материали;
- ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.

Кандидатстване
Всеки преподавател и служител на ВСУ, който желае да участва в преподавателска мобилност с цел преподаване и мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение трябва да попълни Формуляр за кандидатстване, публикуван в електронен вариант на Еразъм сайта на ВСУ.
• Формулярът се подава на хартия и в електронен вид (може и по електронна поща – erasmus@vfu.bg);
• Подадените на хартия формуляри се приемат и подписват от Еразъм координатор.
• Всеки кандидат попълва и подписва Декларация по Закона за защита на личните данни, публикувана на Еразъм сайта на ВСУ.
• Формулярът за кандидатстване може да изтеглите тук.

Критерии за селекция
• Съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите;
• Коректно и изчерпателно попълнени документи, подадени в срок;
• Много добро владеене на езика, на който ще се осъществи мобилността;
• Доказана мотивация за участие в програмата;

Краен срок за кандидатстване
• за I семестър на академичната 2013/2014 г. до 31 октомври 2013 г.;
• за II семестър на академичната 2013/2014 г. до 24 януари 2014 г.;

Възможностите за преподавателска мобилност с цел преподаване може да откриете в секция "Предстоящи мобилности".