Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Уважаеми студенти,

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява процедура за кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.
повече информация

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г.

Дейност „Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение“ насърчава професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на обучителни семинари, обмяна на опит, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната дейност и други направления на административната работа, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина.
повече информация

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА ЗИМНИЯ И ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г.

Преподавателската мобилност с цел преподаване предоставя възможности на преподавателите от ВСУ да гостуват в европейски университети, с които ВСУ има сключени междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“, за изнасяне на кратки лекционни курсове.
повече информация