Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Еразъм офис на ВСУ

В рамките на организационната структура на ВСУ, мениджмънтът на програма Еразъм е съсредоточен в Офис "Международни проекти" (ОМП), учреден през м. януари 2002г., в изпълнение на приоритетите на ВСУ за постигане на международни измерения в дейностите на университета и функциониращ като координиращо звено за проекти с информационни и направляващи функции. Всички дейности, свързани с инициирането, договарянето, планирането и организирането на мобилностите се извършват от Еразъм Офиса на ВСУ, който на институционално ниво функционира в рамките на ОМП.
Студентите са пряко ангажирани в управлението на програмата и в механизмите за вземане на решения. Студентският съвет участва активно в информационната кампания и селекционните процедури.

С оглед качественото развитие на дейностите по договорените мобилности, Еразъм Офисът на ВСУ си поставя следните цели и задачи:
 1. успешно реализиране на планираните мобилности
 2. повишаване на степента на информираност и мотивация на всички потенциални бенефициенти
 3. разширяване на партньорската мрежа съобразно изискването за географски баланс
 4. привличане на чуждестранни студенти и преподаватели чрез популяризиране на българското висше образование
 5. заимстване на положителни практики от партниращите институции
 6. защита на правата и сигурността на участниците по време на техния престой
 7. активно участие на студентите в организирането на мобилностите

Еразъм Офисът следи за поддържане на нивото на информираност на потенциалните бенефициенти от програмата, посредством поддържането на редица канали за получаване на информация:
 • рекламно информационни материали на различни езици, плакати и обяви по информационните табла във всички корпуси на ВСУ
 • кандидатстудентски справочник
 • ECTS каталог
 • Съобщения в местните медии
 • Web-site на Еразъм във ВСУ
 • Лични консултации с експертите от Еразъм офиса
 • Срещи на бивши и настоящи Еразъм студенти и преподаватели