Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Еразъм практики

Обща информация
Еразъм практика на ВСУ
Други възможности за Еразъм практики

Обща информация

В рамките на дейността "студентска мобилност с цел практика" студентите на ВСУ имат възможността да реализират студентски практики в европейски търговски предприятия, научно-изследователски центрове или други подобни организации – партньори на ВСУ. Целта на практиките е придобиване на специфични практически умения.

Право на участие в Студентската мобилност с цел практика на секторна програма "Еразъм" и право на индивидуален Еразъм грант имат студентите от Варнански свободен университет "Черноризец Храбър", които отговарят на следните основни критерии:

  • Студенти, които са граждани на държава, участваща в програмата "Учене през целия живот", или студенти, официално признати от такава държава за бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в секторна програма "Еразъм", могат да осъществят мобилност в родната си държава, само ако за въпросната мобилност липсват други легитимни и одобрени участници;
  • Студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с цел практика на секторна програма "Еразъм"; Студентите, които са участвали в мобилност с цел обучение по програма Еразъм, могат да кандидатстват за Еразъм практики.
  • Студенти, които са записани в курс на обучение (без ограничения във формата на обучение - редовна, задочна или дистанционна форма), завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща докторска степен в институция-бенефициент, притежаваща Университетска харта Еразъм.
  • Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на следването си; Внимание: студентите първи курс магистърски програми след успешно преминало обучение като бакалавър са легитимни участници в Еразъм практиките, тъй като те вече са преминали през първите два семестъра на обучение по време на бакалавърската степен.
  • Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи практиката в приемащата държава.

Студентите могат да отидат на Еразъм стаж във всички държави – членки на Европейския Съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Кипър, Испания, Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чешка Република и Швеция, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, а също и в Турция.

Приемащ работодател за програма "Еразъм" може да бъде всяко търговско предприятие, компания, бизнес организация, неправителствена организация, лаборатория, библиотека, научно-изследователски център или университетска структура, в която може да се полага труд. Не може да се реализират Еразъм практики в институции на Европейския съюз и Европейската Комисия или в българските дипломатически и консулски мисии в другите държави – членки на Европейския Съюз.

Еразъм стажовете могат да бъдат два вида: професионални стажове като част от обучението на студентите и стажове по желание на студентите. Професионалните стажове могат да бъдат признати от ВСУ, тъй като те са неразделна част от учебния план на университета. Относно процедурите за признаване на Еразъм практиките попитайте в офис "Еразъм", преди да предприемете стажа. ВСУ дава приоритет и финансиране на професионалните стажове, които са част от учебната програма на студентите. В случай на наличие на свободни средства могат да се финансират и стажове по желание на студентите. Стажовете по желание на студентите са такива, които не са включени в учебната програма на студента, но той сам решава да отдели част от лятната си ваканция например, за да посети някоя държава и стажува там при работодател, който студентът сам намери или такъв от списъка на АПАО (Асоциация за подпомагане на академичната общност). Стажовете по желание на студента не могат да получат признание от българския университет, където учи стажантът, но се вписват в европейското дипломно приложение след приключването на обучението в университета и ще донесат на студентите много положителни емоции, нови познанства, умения и житейски опит.

Практиките по програма Еразъм не могат да бъдат по малко от 3 календарни месеца и не повече от 12 календарни месеца в рамките на една академична година.

ВСУ гарантира правото на студента по силата на националното законодателство да продължи да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска практика по секторна програма "Еразъм".

По време на практиката студентът не се освобождава от задължението си да заплаща редовните академични такси в ВСУ.

Всеки Еразъм студент може да получи финансиране по програмата. Еразъм грантовете са месечни и се предоставят за реален престой в приемащата държава и работодател. Размерът на грантовете за отделните приемащи държави в рамките на ЕС е различен според нивото на стандарта на живот във всяка държава и се определя за всяка отделна академична година съгласно правилата на програмата.

Грантовете за програма Еразъм са помощни и нямат за цел да покрият всички разходи по мобилността, а само да подпомогнат студента в реализирането на мобилния период и да покрият допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.