Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Подготовка за осъществяване на Еразъм мобилността

Одобрените за участие в програма Еразъм студенти получават статут на Еразъм студент. Правата и задълженията на Еразъм студентите са отразени в Студентската Харта Еразъм.
ВСУ гарантира правото на студента да получава институционална (университетска) стипендия, независимо от участието му в студентска мобилност по програма Еразъм. По време на обучението в институцията партньор студентът не се освобождава от задължението си да заплаща редовните академични такси към институцията бенефициент.
Минималната продължителност на периода на обучение е 3 календарни месеца (или един триместър). Максималната продължителност на мобилността за студенти е 12 календарни месеца.
Преди началото на Еразъм периода на обучение ВСУ подписва със селектираните за участие в програмата студенти:
  1. Индивидуален договор по Студентска мобилност - Задължително условие за получаване на индивидуален грант по Студентска мобилност на програма Еразъм. Той трябва да е подписан от двете страни и да съдържа задължителните идентификационни атрибути на мобилността (Данни за студента, Продължителност на мобилността, Изпращаща институция, Приемаща институция, Област на знанието на мобилността)
  2. Споразумение за обучение (Learning Agreement) - Тристранно споразумение за обучение, подписано от ВСУ, приемащата институция и студента и отразява индивидуалната програма за обучение на студента в приемащата институция.
Програма Еразъм позволява обучение на студенти, които отговарят на всички критерии за участие в мобилност, в институцията партньор, където ползват статута на Еразъм студент без да получат финансиране по програмата. Тези студенти се наричат "Zero-grant" Еразъм студенти и за тях важат всички правила и условия за участие по програмата без изключение.
Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм се предоставя само веднъж. Това правило важи и в случаите, когато продължителността на периода за обучение е по-малка от 12 месеца, както и когато студентът е "Zero-grant" Еразъм студент.
Забраната за повторно участие в една и съща дейност на програмата Еразъм се прилага дори ако общата продължителност на участията в програма Еразъм с цел обучение е по-малка от 1 година, както и когато студентът е бил "Zero-grant" Еразъм студент.
Реалният период на обучение в приемащата институция следва да отговаря на периода, посочен в Индивидуалния договор със студента отразен в Споразумението за обучение (Learning Agreement) и сертификата (Certificate of Stay), издаден от приемащата институция. Допуска се продължение на стартирал период на мобилност в случаите, когато:
  • Е договорено подобно продължение между институциите партньори преди планирането приключване на обучението
  • Продължението следва непосредствено редовния период на обучение, без прекъсване. Празниците и ваканциите на институциите партньори не се считат за прекъсване.