Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Академично признаване

Преди започването на всеки Еразъм период на обучение студентът трябва да е наясно, че индивидуалната програма за обучение на Еразъм студентите съответства на изискванията на съответната степен или диплома, по които ще се обучава Еразъм студентът във ВСУ и по този начин осъщественият от него период на обучение ще бъде напълно признат след завръщането на студента от чужбина. Във връзка с това следва да бъде постигнато съгласие с всеки студент по ясно определена програма за академична дейност, преди студентът да е заминал в чужбина.
Програмата се отразява в издаденото на студента Споразумение за обучение/практика (Learning/Training Agreement).
На всеки студент следва да бъде представено Споразумение за обучение/практика (Learning/Training Agreement) преди стартирането на неговия Еразъм период. Споразумението за обучение/практика трябва да бъде одобрено и подписано от приемащата институция, изпращащата институция и студента. На институционално ниво студентът следва да се консултира със съответния катедрен "Еразъм" координатор, при изготвянето на своето Споразумение за обучение.
В края на всеки успешно приключил период на обучение приемащата институция издава на студента документ, удостоверяващ постигнатите от него резултати по време на мобилността (Transcript of Record/ Transcript of Works), потвърждаваща, че договорената в Споразумението за обучение индивидуална програма наистина е била изпълнена от студента. Справката е придружена със списък на резултатите - получени кредити и оценки от положени изпити или друг вид оценяване на студента. Към комплекта от документи, които студентът следва да представи след завръщането си във ВСУ спада и т. нар. Сертификат за престой (Certificate of Stay), издаден от приемащата институция.
Постигнатите по време на изходящата мобилност резултати се вписват от съответния катедрен "Еразъм" координатор в документ, удостоверяващ академичното признаване на (Proof of recognition), който се подписва от факултетния ECTS-координатор и институционалния ECTS-координатор.
Признатите от ВСУ резултати на изходящи "Еразъм"-студенти по време на мобилността се нанасят в главна книга от съответния катедрен "Еразъм"-координатор и се подписват от декан.
Признатите от ВСУ резултати на изходящи "Еразъм"-студенти по време на мобилността се нанасят в база "Студентско състояние" от служител на Фронт-офиса след служебното им нанасяне от оторизираните лица.
Дисциплина, изучавана в приемащата институция, но несъответстваща на включените в учебния план на студента във ВСУ, се вписва като допълнително изучавана в Дипломното приложение.
ВСУ гарантира на всички Еразъм студенти пълно академично признаване на тяхното обучение в партниращата институция. Това признаване може да бъде отказано само ако студентът не успее да постигне академичното ниво, изисквано от приемащата институция или по някакъв друг начин не удовлетвори условията за пълно признаване на Еразъм периода, поставени от партниращите по мобилността институции.
Неуспехът на студента да изпълни изискванията по курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина може да доведе до искане за частично или пълно възстановяване на неговия грант, Тази възможност няма да се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата във ВСУ и съответно на ЦРЧР.