Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти

Селекционна процедура и подготовка на документи за престой и осъществяване на Еразъм мобилността

Критерии за селекция

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение на програма Еразъм и право на индивидуален Еразъм грант имат студенти, които отговарят на следните основни критерии:

  • Студенти, които са български граждани, или студенти, официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци
  • Студенти, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма Еразъм, могат да осъществяват мобилност в родната си държава само ако за същата дестинация липсват други легитимни и одобрени участници.
  • Студенти, които не са участвали в предходни години в Студентска мобилност с цел обучение на програма Еразъм
  • Студенти, които са записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома до или включваща докторска степен в институцията-бенефициент, притежаваща Университетска харта Еразъм, Право на участие имат, както редовни студенти, така и задочни студенти, но само ако периодът на обучение в приемащата институция е във форма на редовно обучение.
  • Студенти, които имат успешно завършени първи два семестъра на следването си в институцията-бенефициент. Студенти, обучаващи се в магистърски програми на институцията бенефициент, могат да имат успешно завършени първи два семестъра в системата на висшето образование в друга българска висша образователна институция.
  • Студенти, които владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава

Етапи на кандидатстване

Студентите, отговарящи на гореизброените изисквания, следва да преминат през следните етапи на кандидатстване за участие в програма Еразъм:

  1. попълване на апликационен формуляр към ВСУ като изпращаща институция - Erasmus Student Application Form. Формулярът за кандидатстване се попълва в WORD индивидуално от всеки студент и следва да бъде изпратен на Е-mail: erasmus@vfu.bg. На оценка ще подлежат само онези апликационни форми, на които всички полета са стриктно, лексикално и граматически правилно попълнени на английски език.
  2. след като е изпратил електронният формуляр, студентът следва лично да се яви в ОМП/Еразъм Офис за да парафира апликационната форма като потвърждение на желанието му да продължи в по-горен етап от селекционната процедура.
  3. Постъпилите и подписани в Еразъм Офиса апликационни форми подлежат на селекция и одобрените кандидати участват в интервю-събеседване. Всеки одобрен студент бива персонално информиран от Еразъм Офиса за датата и мястото на събеседването, което се извършва от специална комисия за селекция на Еразъм студенти.
  4. Кандидатствалите да участват в мобилност по Еразъм, които са се представили успешно на конкурса по документи и събеседване участват в крайното класиране и разпределение на участниците в мобилностите.