Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Студентски практики Еразъм

Програма Еразъм подпомага студентски практики с продължителност между 3 и 12 месеца, провеждани в търговски предприятия и научни центрове в рамките на европейските държави с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи.
Студентските практики Еразъм са насочени към придобиване на практически опит и умения в международна среда и запознаването с изискванията и особеностите на общоевропейския пазар на труда. Посредством практиките, Еразъм студентите придобиват ключови компетенции и квалификации като комуникационни умения, способност за работа в екип, познания за чужди култури и пазари, анализ и работа с информация и др.
Участниците в мобилността с цел практика подлежат на селекция в българските университети, където се обучават. Селектираните студенти придобиват статут на "Еразъм студент", чиито права и задължения са определени в Студентската харта "Еразъм".

Студентските практики Еразъм предлагат на българските студенти:
  • Месечен Еразъм грант за периода на мобилност
  • Европейски договор за практика между българското висше училище, търговското предприятие в ЕС и студента
  • Езикова и културна подготовка за Еразъм периода посредством участие в Интензивните езикови курсове Еразъм, предназначени само за Еразъм студенти
  • Признаване на постиженията от мобилния период (отразяване в Дипломното приложение, Европас документите), чрез ECTS (Европейска система за трансфер на кредити).

Студентска мобилност с цел обучение
Студентска мобилност с цел практика
Преподавателска мобилност
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
Интензивни програми