Начало
    Новини
    За програмата
    Еразъм грант
    Еразъм офис
    Партниращи университети
    Предстоящи мобилности
    Еразъм практики
    Преподаватели
   и служители

    Езикови курсове
    Селекционна процедура
    Подготовка за Еразъм
   мобилността

    Академично признаване
    Download
    Полезни връзки
    За контакти
Преподавателска мобилност

Програма Еразъм подпомага мобилността на българските университетски преподаватели в европейски приемащ университет, който притежава Университетска Харта "Еразъм". Целта на тази мобилност е, от една страна, да спомогне за засилване на европейските измерения на преподаването, а от друга страна - дава възможност на студентите, които не са участвали в мобилност, да се докоснат до иновативни методи и подходи на преподаване. Тази дейност създава реални условия за разработването на съвместни учебни програми, обмен на учебно съдържание и методи на преподаване между партниращите институции.

Престоят по преподавателска мобилност Еразъм не може да бъде по-малко от 5 учебни часа и е с максимална продължителност 6 седмици.

Програмата предлага следните възможности на българските преподаватели:
  • Помощно финансиране на пътните разходи и разходите по Еразъм престоя според дестинацията на гостуването и условията на живот в приемащата европейска държава.

Студентска мобилност с цел обучение
Студентска мобилност с цел практика
Преподавателска мобилност
Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия
Интензивни програми