Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 07.04.2017 г селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с  цел обучение по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2016/2017 г.

Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. проф. д-р Валери Стоянов University of Wroclaw Варшава 63
2. доц. д-р Даниела Андонова University of Wroclaw Варшава 63
3. Павлинка Балабанова Univestita degli Studi di Siena Италия 47

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.