Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 18.11.2016 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2016/2017 г.

Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Област на знание в приемащия университет Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. ст. пр. Диана Михайлова Second University of Naples Италия 0731:Архитектура и градоустройство – специализиран английски език 69
2. пр. Мая Донева Universitita degli Studi di Siena

 

Италия 0312: Политически науки 68
3.    2 пр. Димитър Маринов University College of International and Public Relations Прага 0312: Политически науки 68
4. доц. д-р Огнян Къчев National Defence University Полша 9025: Национална сигурност 68
5.    4 доц.д-р Мария Петрова Universidad de Granada Испания 0313: Психология 67
6. доц. Красимира Вачева Riga Building College Латвия 0731:Архитектура и градоустройство 67
7. ас. Жечка Илиева Second University of Naples Италия 0731:Архитектура и градоустройство 63
8. пр. Адриана Сотирова Universidad de Almeria Испания 041: Бизнес и администрация 63
9. доц. Александър Слаев Politecnico di Milano Италия 0731:Архитектура и градоустройство 62
10. доц. Капка Манасиева Information Systems Management Institute Латвия 0212: Моден, интериорен и индустриален дизайн 62
11. доц. д-р Ваня Христова Universidad de Granada Испания 0313: Психология 61
12. ас. Гергана Желязкова Ecole des Dirigeants et Creatures d’Enterprise Франция 041: Бизнес и администрация 61
13. ас. д-р Николинка Грозева University of Applied Sciences Budapest Унгария 041: Бизнес и администрация 59
14. доц. д-р Анелия Ненова Universidad de Almeria Испания

 

041: Бизнес и администрация 58
15. д-р Цвета Жекова Second University of Naples Италия 0731:Архитектура и градоустройство 57
16. доц. д-р Ива Монева Univestita degli Studi di Modena Италия 041: Бизнес и администрация 57
17. доц. д-р Снежанка Овчарова University of Technolgy Lodz Полша 041: Бизнес и администрация 56

 

Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.