Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 22.11.2018 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за академичната 2018/2019 г.

Име и фамилия Специалност Факултетен номер Приемаща институция Продължителност на мобилността Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 Арзу Фидан „Строителство на сгради и съоръжения““ 174311012 Düzey İnşaat Endüstri ve Ticaret Ltd.Şti. 5 56
2 Ферит Айдън Строителство на сгради и съоръжения 174311013 Erdem Erdin mühendislik bürosu 4 месеца 44.75
3 Аитуг Серин Строителство на сгради и съоръжения 174311008 Serinler inş.san. ve tic.ltd.şti

 

4 месеца 42.25
4 Гюней Йълмаз Строителство на сгради и съоръжения 164311001 Erdem Erdin mühendislik bürosu 4 месеца 40.75

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел практика, но според броя на мобилностите, заложени в писмата за намерение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.