Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 15.10.2019 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2019/2020 г.

Одобрени кандидати:

Име, презиме и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 доц. д-р Пламен Петров 63
2 доц. д-р Милена Кичекова 62,71
3 ас. д-р Али Чакър 62,57
4 доц. д-р Юлиана Матеева 62
5 доц. д-р Даниела Попова 60,57
6 ас. Илиян Костадинов 59,42
7 проф. д-р  Александър Слаев 59
8 ст. пр. Боряна Костова 58,57
9 доц. д-р Галина Милева 58
10 доц. д-р Галина Ковачева 54,14
11 доц. д-р Ваня Христова 52,7143
12 доц. д-р Евгения Ракитина 53,7143
13 доц. д-р Нели Тризлова 39,4286
14 доц. д-р Младен Тонев 43
15 ас. д-р Йорданка Тонева 40
16 доц. д-р Анелия Ненова 31,1429

 

Некласирани кандидати:

Име, презиме и фамилия
1. ас. Александра Ангелова
2. доц. д-р Анета Георгиева
3. доц. д-р Дария Михалева
4. доц. д-р Генчо Паничаров
5. доц. д-р Ива Монева
6. доц. д-р Иван Павлов
7. доц. д-р Огнян Къчев
8. доц. д-р Наташа Бакларова

 

Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

 

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.