Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 09.12.2019 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение между програмни и партниращи държави по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2019/2020 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. доц. д-р Веселина Спасова 54
2. Марийка Костадинова 51
3. Миглена Димитрова 46
4. Павлета Кръстева 41

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

При равен брой точки класирането на кандидатите се определя от селекционната комисия.

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.