Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 09.12.2019 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Еразъм+” за зимен и летен семестър на академичната 2019/2020 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. арх. Петър Николов O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Украйна 66
2. доц. д-р Росица Петкова -Слипец Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs Руска федерация 66
3. ас. Тихомира Кордон O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Украйна 58
4. доц. д-р Ива Монева Plekhanov Russian University of Economics Руска Федерация 58
5. д-р арх. Жечка Илиева Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs Руска Федерация 57
6. ст. преп. Диана Михайлова National University of Science and Technology – MISiS Руска федерация 50

 

 

Кандидати в резерва:

Име, презиме и фамилия Приемащ университет Държава Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. доц. д-р Генчо Паничаров – катедра „ССС” Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs Руска федерация 54
2. доц. д-р Анета Георгиева – катедра „ССС“ Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs Руска федерация 49

 

Некласирани кандидати:

Име, презиме и фамилия
1. доц. д-р Елеонора Танкова

 

Класирането на преподавателите се извършва въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година. Преподавателите, които са класирани в резерва имат право да осъществят мобилност на персонала с цел преподаване като “zero-grant”-преподаватели. Преподавателите в резерва могат да получат Еразъм грант в случай , че някой се откаже от участие в мобилност или при наличие на допълнителни средства.

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

При равен брой точки класирането на кандидатите се определя от селекционната комисия.