Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 16.02.2021 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение между програмни държави по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2020/2021 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Милослава Георгиева 59
2. Десислава Радева 57
3. Кинка Симеонова 57
4. Красимира Стамова 54
5. Мариела Желязкова 54
6. Радостина Иванова 51,285
7. Светлана Георгиева 50,75
8. Кремена Хубчева 50
9. Десислава Дерибеева 45,425
10. Павлета Кръстева 43

 

Кандидати в резерва:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Веселина Василева 42
2. Румяна Ламбова 37

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година. Служителите, които са класирани в резерва имат право да осъществят мобилност на персонала с цел обучение като “zero-grant”-служители. Служителите в резерва могат да получат Еразъм грант в случай , че някой се откаже от участие в мобилност или при наличие на допълнителни средства.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

При равен брой точки класирането на кандидатите се определя от селекционната комисия.