Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 22.06.2021 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2020/2021 г.

 

  Име и фамилия Специалност Факултетен номер Приемаща институция Продължителност на мобилността Резултат от картата за оценка на кандидатите 
1 Гергана Станчева Психология 191511025 American School of Paris 87 5 месеца 49
2 Иван Димитров ССС 191611011 Nord France Constructions 5 месеца 48
3 Сание Сютлю Право 09062035 Av. Naim Topcu 5 месеца 47

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“.
На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.
Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).
При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.
Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.