Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 16.11.2021 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за академичната 2021/2022 г.

 

Име, презиме и фамилия Специалност във ВСУ Факултетен номер Приемащ университет Област на знание в приемащия университет Семестър, в който ще се реализира мобилността Резултат

от картата за оценка на кандидатите

1 Христина Иванова Стефанова БАМ 190112008 Universita degli Studsi di Modena 041: Бизнес администрация Летен семестър 53
2 Калина Йоан Петева МБ на англ. Език 197811002 Universita degli Studsi di Modena 0311: Икономика Летен

семестър

51
3 Ахмед Ферхат Алимолла Национа сигурност 209512028 The G. T. K. Military Academy of Land Forces 1030: Национална сигурност Летен

семестър

45

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.