Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 05.04.2022 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение между програмни държави по програма “Еразъм+” за летен семестър на академичната 2021/2022 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. проф. д.ик.н Димитър Канев 63
2. проф. д-р Петър Христов 55
3. проф. д-р Галина Шамонина 52
4. Мариела Желязкова 51
5. Николай Драгоев 51
6. Ясмин Баракат 51
7. Миглена Димитрова 49
8. Веселина Шопова 46
9. Десислава Кожухарова 43
10. Радостина Иванова 43

Кандидати в резерва:

Име, презиме и фамилия
1. Кремена Хубчева
2. Светлана Георгиева
3. Павлета Кръстева
4. Милослава Георгиева
5. Диляна Владирова
6. Десислава Радева
7. Десислава Дерибеева

 

 

Некласирали се кандидати:

Име, презиме и фамилия
1. Светозара Маринова
2. Румяна Ламбова
3. Красимира Стамова

 

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година. Служителите, които са класирани в резерва имат право да осъществят мобилност на персонала с цел обучение като “zero-grant”-служители. Служителите в резерва могат да получат Еразъм грант в случай , че някой се откаже от участие в мобилност или при наличие на допълнителни средства.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

При равен брой точки класирането на кандидатите се определя от селекционната комисия.