Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 07.04.2023 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване между програмни държави по програма “Еразъм+” за академичната 2023/2024 г.

Одобрени кандидати:

Одобрени преподаватели:

Име, презиме и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1 проф. д-р Александър Слаев 67
2 ас. Александра Ангелова 57
3 Д-р Боряна Костова 56
4 ст. преп. Диана Михалова 54
5 доц. д-р Николинка Грозева 54
6 доц. д-р Али Чакър 54
7 ас. Гергана Желязкова 53
8 доц. д-р Анелия Ненова 47
9 доц. д-р Нели Тризлова 46
10 доц. д-р Йорданка Тонева 45
11 доц. д-р Младен Тонев 41

 

Класирането на преподавателите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира преподавателят, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните преподаватели запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

Класирането на преподавателите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.