Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 27.06.2023 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в мобилност на персонала с цел обучение между програмни държави по програма “Еразъм+” за академичната 2023/2024 г.

Одобрени кандидати:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Павлина Желева 53
2. доц. д-р Пламен Петров 52
3. ас. Беатрис Йорданова 52

 

В рездерва:

Име и фамилия Резултат от картата за оценка на кандидатите
1. Веселина Шопова 43

 

Класирането на служителите се извърши въз основа на критериите за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира кандидатът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класирането на служителите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година. Служителите, които са класирани в резерва имат право да осъществят мобилност на персонала с цел обучение като “zero-grant”-служители. Служителите в резерва могат да получат Еразъм грант в случай , че някой се откаже от участие в мобилност или при наличие на допълнителни средства.

Класираните служители запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в мобилност на персонала с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на кандидата).

При равен брой точки класирането на кандидатите се определя от селекционната комисия.