Предоставяме на Вашето внимание резултатите от проведена на 04.104.2023 г. селекционна процедура за избор на кандидати за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” за летния семестър на академичната 2023/2024 г.

 

Име, презиме и фамилия Специалност във ВСУ Факултетен номер Приемащ университет Област на знание в приемащия университет Семестър, в който ще се реализира мобилността Резултат

от картата за оценка на кандидатите

1 Ванеса Игнатова Право 220611007 Universidade de Coruna 0421: Право Летен семестър 56
2 Евелина Годеманова Графичен дизайн 214111009 Obuda University 0212:Мода, интериорен и индустриален дизайн Летен семестър 56
3 Емили Димитрова Графичен дизайн 214111017 Obuda University 0212:Мода, интериорен и индустриален дизайн Летен семестър 53
4 Михаела Димитрова Право 220611028 Universita degli Study Napoli Federico II 0421: Право Летен семестър 51
5 Ивана Христова Психология 221512012 Universidade de Granada 0313: Психология Летен семестър 51
6 Веселин Кочев Право 220612103 HELMO 0421: Право Летен семестър 40

 

Класирането на студентите се извърши въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

При равен брой точки кандидатът с по-висок успех се класира на по-предно място.

Класирането на студентите се осъществява до броя на средствата, които ВСУ е получил за съответната академична година.