За програмата

Програма „Еразъм“ или ERASMUS (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) на Европейския съюз в областта на висшето образование е създадена през 1987 г. В началото тя включва програма “Сократ”, а през 2007 г. става основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP – Lifelong Learning Programme). От 2014 г. програмата прераства в интегрираната програма Еразъм+ (Erasmus+) и обединява и разширява част от дейностите, които бяха част от LLP.

Програмата дава възможност за мобилност на студенти (обучение и практика), преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС.

В програма „Еразъм+“ участват всички 28 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция.

През 2014 г. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2014 до 2020 г.

В съответствие с изискванията за присъждане на Еразъм харта за висше образование ВСУ разработи „Политика на университета по програма Еразъм+ 2014-2020“ (Erasmus Policy Statement),  която съдържа:

  • Международната стратегия на университета за избор на партньори (от ЕС и извън ЕС), в кои географски райони и най-важните цели и целеви групи на дейностите свързани с мобилността (по отношение на персонала и студените в първи, втори и трети цикъл, включително образование и обучение, както и кратки цикли);
  • Стратегия на университета за организирането и провеждането на международни (в ЕС и извън ЕС) проекти за сътрудничество в преподаването и обучението по отношение на проекти, изпълнявани по програма;
  • Очакваното въздействие на университетското участие в програмата за модернизация на ВСУ “Черноризец Храбър” и програмата за модернизация и интернационализация на висшето образование в ЕС;

 

С подписването на Хартата ВСУ „Черноризец Храбър се ангажира да допринесе към политиката за модернизация и интернационализация на висшето образование в Европейския съюз, която включва пет приоритета:

  • Подобряване на образователното ниво на завършващите студенти и изследователите с оглед на нуждите на ЕС;
  • Подобряване на качеството и приложимостта на висшето образование;
  • Засилване на качеството чрез мобилност и трансгранично сътрудничество;
  • Свързване на висшето образование, научните изследвания и бизнеса за постигане на високи постижения и регионалното развитие;
  • Подобряване на управлението и финансирането;

Стратегия за интернационализация на ВСУ “Черноризец Храбър”

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ успешно реализира студентска мобилност с цел обучение и практика, преподавателска мобилност и мобилност на персонала по програма „Еразъм+“, като мобилността се приема за един от важните количествени и качествени показатели за измерение на степента на интернационализация на университета.

В периода 2001-2016 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ има осъществени повече от 400 изходящи студентски, преподавателски и административни мобилности и беше предпочетена институция за входяща мобилност от близо 200 студенти, преподаватели и служители от партниращи университети по Програмата.

Мобилността по програмата се осъществява въз основата на подписани междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“ между ВСУ и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са посочение основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти, преподаватели и служители, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др. Реализирането на студентска мобилност с цел практика се основава на подписани писма за намерение от страна на партниращите организации, които искат да приемат практиканти по Програма „Еразъм+“

Обменът по програма „Еразъм+“ се стимулира чрез предоставяне на финансовата подкрепа (Еразъм грант), целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Еразъм грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността.