Полезни връзки

„Център за развитие на човешките ресурси” Национална агенция за България по програма “Еразъм+

http://www.hrdc.bg

Официална страница на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Представителство на Европейската комисия в България

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

Европейска комисия – Генерална дирекция „Образование и култура”

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Европейска комисия – Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Министерство на образованието, младежта и науката

http://www.mon.bg/news-home/

Европейска здравноосигурителна карта

http://www.ezok.bg/

Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО)

www.isic.bg

Европейска мрежа за мобилност на учените EURAXESS

https://www.euraxess.bg/

Образователни програми „Интеграл”

www.integral.bg

Европейска студентска мрежа „ЕРАЗЪМ”

http://www.esn.org/

Студентски портал „ЕРАЗЪМ”

http://www.erasmusworld.com/portal/

Erasmus Student Network UNWE

http://unwe.esnbg.org/ 

Еразъм практики

https://erasmusintern.org/