Право на участие в изходящата мобилност на персонала с цел обучение имат всички преподаватели и служители на ВСУ, които са назначени на първи основен договор без оглед на тяхното научно звание/ степен, които владеят на високо ниво езика, на който ще се извършва обучението в приемащия университет.

Мобилността на персонала с цел обучение е насочена към преподавателския и непреподавателския състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина. Тази дейност насърчава професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на обучителни семинари, обмяна на опит, придобиване на практически умения в областта на организацията и осъществяването на международната дейност и други направления на административната работа, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина.

Преподавателите/служители могат да  реализират мобилност на персонала с цел обучение в приемаща организация, която трябва да е:

  • във висше учебно заведение от държава по програмата, притежаващо Еразъм харта за висше образование;

или

  • всяка публична или частна организация в държава по програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.

Членовете на персонала трябва да осъществят дейността за мобилност в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Участието служител на ВСУ по Програмата е еднократно в рамките на една академична година.

Допустимата продължителност на мобилността е от 2 (два) дни до 2 (два) месеца (без дните за път).

Служителят/ преподавателят може да осъществи мобилността:

  • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
  • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на без финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Подкрепа на участник със специални потребности.