Право на участие имат всички преподаватели на ВСУ, които са назначени на първи основен договор във ВСУ без оглед на тяхното научно звание/ степен.

Мобилността на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на ВСУ и дава възможност на участниците за преподаване в други висши училища в чужбина.

Преподавателите могат да реализират мобилност на персонала с цел преподаване по Програмата във висше учебно заведение от държава по програмата (притежаващо с Еразъм харта за висше образование), с което ВСУ има подписано междуинситуционално споразумение, преди осъществяването на мобилността.

Членовете на персонала трябва да осъществят преподавателска мобилност с цел преподаване в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Участието на преподавател на ВСУ по Програмата е еднократно в рамките на една академична година.

Допустимата продължителност на мобилността е от 2 (два) дни до 2 (два) месеца (без дните за път).

Мобилността на преподавателите трябва да съдържа минимум 8 учебни часа на седмица (или за по-кратък период).

Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

Преподавателят може да осъществи мобилността:

  • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
  • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на без финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Подкрепа на участник със специални потребности.