Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение имат всички студенти/докторанти /от ЕС и граждани извън ЕС/ на ВСУ, продължаващи обучението си, които:

  • са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен);
  • студенти, които към момента на започване на мобилността имат завършени поне два семестъра в системата на висшето образование;
  • владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, изисквано от приемащата институция.
  • имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването минимум добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити.;
  • нямат неположени изпити от предходни семестри;

Участието в студентска мобилност с цел обучение и/или практика може да бъде многократно. Общата продължителност на периода на мобилността не може да надвишава 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка отделна образователно-квалификационна степен „Бакалавър, „Магистър“ и образователно-научна степен „Доктор“. Студенти, обучаващи се в програми завършващи с една образователна степен (напр. Право, Архитектура) могат да реализират мобилност до 24 (двадесет и четири) месеца. Допустимият общ период на студентска мобилност от максимум 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка образователно-квалификационна степен може да  се образува като сбор от отделни реализирани мобилности само за обучение или за обучение и практика. Предходното участие в програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Еразъм” се включва в максимално допустимия период от 12 (дванадесет) месеца за всеки цикъл на образование.

Участието в студентска мобилност с цел обучение може да бъде многократно. Общата продължителност на периода на мобилността не може да надвишава 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка отделна образователно-квалификационна степен „Бакалавър, „Магистър“ и образователно-научна степен „Доктор“. Студенти, обучаващи се в програми завършващи с една образователна степен (напр. Право, Архитектура) могат да реализират мобилност до 24 (двадесет и четири) месеца. Допустимият общ период на студентска мобилност от максимум 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка образователно-квалификационна степен може да  се образува като сбор от отделни реализирани мобилности само за обучение или за обучение и практика. Предходното участие в програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Еразъм” се включва в максимално допустимия период от 12 (дванадесет) месеца за всеки цикъл на образование.

Студентът/Докторантът може да осъществи мобилността:

  • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
  • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на без финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Подкрепа на участник със специални потребности.

Допуска се участие в мобилност с цел обучение при студенти/докторанти, които са участвали в мобилност с цел практика.

Допуска се участие в мобилност с цел практика при студенти/докторанти, които са участвали в мобилност с цел обучение.

Допустимата продължителност на студентска мобилност с цел обучение е от 3 (три) до 12 (дванадесет) календарни месеца.

Студентите/Докторантите могат да реализират студентска мобилност с цел обучение по Програмата във висше учебно заведение (притежаващо с Еразъм харта за висше образование), с което има подписано междуинситуционално споразумение в област на знание, в която се обучава студентът/докторантът.

Студенти/Докторанти, които участват в проект за мобилност в областта на висшето образование (независимо дали провеждат обучение или стаж в чужбина), не могат едновременно с това да получават стипендия за съвместна магистърска степен „Еразмус Мундус“ и обратното.

Студентите/Докторантите трябва да осъществят студентска мобилност с цел обучение в държава по програмата или държава партньор, която е различна от държавата на изпращащата организация и от държавата, в която пребивават по време на обучението им.