Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел практика имат всички студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които:

 • са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен);
 • наскоро завършили студенти;
 • владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, изисквано от приемащата институция.
 • имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването минимум добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити;

Участието в студентска мобилност с цел обучение и/или практика може да бъде многократно. Общата продължителност на периода на мобилността не може да надвишава 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка отделна образователно-квалификационна степен „Бакалавър, „Магистър“ и образователно-научна степен „Доктор“. Студенти, обучаващи се в програми завършващи с една образователна степен (напр. Право, Архитектура) могат да реализират мобилност до 24 (двадесет и четири) месеца. Допустимият общ период на студентска мобилност от максимум 12 (дванадесет) месеца в рамките на всяка образователно-квалификационна степен може да се образува като сбор от отделни реализирани мобилности само за обучение или за обучение и практика. Предходното участие в програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Еразъм” се включва в максимално допустимия период от 12 (дванадесет) месеца за всеки цикъл на образование.

Програмата допуска участието на студентска мобилност с цел практика на т.нар. наскоро завършили студенти (recently graduated students). Наскоро завършилите висшето си образование трябва да трябва да отговарят на селекционните критерии и да преминат селекционна процедура във ВСУ по време на последната си година (преди последната обявена дата за дипломиране на випуска, т.е. преди прекратяването на студентските права на студента) от обучението им и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си. Продължителността на стажа на наскоро завършилите студенти се прибавя към максималния 12 (дванадесет)-месечен срок на цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа. Участието на „наскоро завършили студенти“ в програма “Еразъм+” не подлежи на академично признаване.

Студентът може да осъществи мобилността:

 • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
 • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
 • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на без финансова подкрепа от средствата на ЕС;
 • Подкрепа на участник със специални потребности.

Допуска се участие в мобилност с цел обучение при студенти, които са участвали в мобилност с цел практика.

Допуска се участие в мобилност с цел практика при студенти, които са участвали в мобилност с цел обучение.

Допустимата продължителност на студентска мобилност с цел практика е от 2 (два) до 12 (дванадесет) календарни месеца.

Студентите могат да реализират студентска мобилност с цел практика в приемащата организация, която е:

 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта. Например такава организация може да е:
 • публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
 • научноизследователски институт;
 • фондация;
 • училище/институт/образователен център (на всички равнища —от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни);
 • организации с нестопанска цел, сдружения, НПО;
 • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране, и информационни услуги.
 • ВУИ от държава по програмата, удостоена с харта за висше образование „Еразъм“

Приемащата организация трябва да предостави на ВСУ писмо за намерение (Letter of Intent), с което декларира своето желание да приеме студенти на стаж, като посочва областта на знание, в която ще се осъществи практиката.

Студентите не могат да реализират студентска мобилност с цел практика в приемащата организация, която е:

 • Европейски институции и друго европейски структури, включително и специализирани агенции, които са посочени на следната уеб-страница: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm;
 • Организации, който управляват европейски програми (например Национални агенции)

Студенти, които участват в проект за мобилност в областта на висшето образование (независимо дали провеждат обучение или стаж в чужбина), не могат едновременно с това да получават стипендия за съвместна магистърска степен „Еразмус Мундус“ и обратното.

Студентите трябва да осъществят студентска мобилност с цел практика в държава по програмата или държава партньор, която е различна от държавата на изпращащата организация и от държавата, в която пребивават по време на обучението им.