Финансовата подкрепа (Еразъм грантът) за участие в студентска мобилност с цел обучение/практика е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Еразъм грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността.

Еразъм грантът се отпуска само за допустимия по програмата период на обучение/практика в приемащата институция.

Еразъм грантът за участие в студентска мобилност с цел обучение/практика е месечен, размерът му е фиксиран и не може да се променя през съответната учебна година. Еразъм грантът се определя, съгласно три групи държави:

  • Група 1 (страни, участващи в програмата с висок стандарт на живот) – Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия – 520 евро;
  • Група 2 (страни, участващи в програмата със среден стандарт на живот) – Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия – 520 евро;
  • Група 3 (страни, участващи в програмата с нисък стандарт на живот) – България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция – 470 евро.

Студентите, участващи в студентска мобилност с цел практика ще получават допълнителна безвъзмездната подкрепа от ЕС в размер от 200 евро на месец, определен от ЦРЧР. Допълнителната финансова подкрепа се предоставя на равни начала на всички студенти в рамките на една и съща институция за висше образование, независимо от финансовата подкрепа, която студентът може да получи от предприятието домакин.

Capture

Еразъм грантът се отпуска само за реален престой на практика по Програма. Размерът на еразъм гранта се изчислява, като се умножи броят на месеците на студент по единична ставка, на месец, приложима за съответната приемаща държава. В случай на непълен месец, еразъм грантът се изчислява, като се умножи броят дни от непълния месец с 1/30 от ставката за месец. Еразъм грантът се изчислява посредством използването на електронен калкулатор, предоставен от Европейската комисия.

Началната дата следва да е първият ден, на който студентът трябва да присъства в приемащата организация (например това може да е началната дата на първия курс/първия ден на работното място, събитие за посрещане, организирано от приемащата институция, или езиков и междукултурен курс).

Крайната дата следва да е последният ден, на който студентът трябва да присъства в приемащата.

За начало на мобилността се приема по-късната дата (от двете дати – съответно на началото на учебния семестър и на пристигането на студента в приемащата институция). Например:

  • Ако работният процес на организация „Х” започва на 1 октомври, но студентът е пристигнал на 4 октомври, то за начална дата на мобилността се зачита 4 октомври;
  • Ако работният процес на организация „Х” започва на 1 октомври, но студентът е пристигнал на 25 септември, то за начална дата на мобилността се зачита 1 октомври (защото тогава започва реално обучението в приемащия университет).

За край на мобилността се приема по-ранната дата (от двете дати – съответно на края на последния работен ден и на отпътуването на студента от приемащата организация за България). Например:

  • Ако работният процес на организация „Х” приключва на 30 юни, но студентът отпътува за България на 26 юни, то за край на мобилността се зачита датата 26 юни;
  • Ако работният процес на организация „Х” приключва на 30 юни, но студентът отпътува за България на 7 юли, то за край на мобилността се зачита датата 30 юни (защото тогава приключва реално обучението в приемащия университет).

Програмата не предвижда покриване на транспортни разходи на студенти от България.

Уравнителната схема за реалния престой по студентска мобилност с цел практика е неприложима към мобилности с продължителност по-малка от 2 (два) календарни месеца. Всеки престой под 2 (два) календарни месеца е нелегитимен за Програмата и предоставянето за такъв период на обучение финансови средства подлежат на пълно възстановяване.