Право на участие в изходящата преподавателска мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели на ВСУ, които са на щатна длъжност без оглед на тяхното научно звание/степен,  които владеят на високо ниво езика, на който ще се извършва преподаването на студенти в приемащия университет.

Мобилността на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на ВСУ и дава възможност на участниците за преподаване в други висши училища в чужбина.

Преподавателите могат да реализират мобилност на персонала с цел преподаване по Програмата във висше учебно заведение от държава по програмата (притежаващо с Еразъм харта за висше образование), с което ВСУ има подписано междуинситуционално споразумение, преди осъществяването на мобилността.

Членовете на персонала трябва да осъществят преподавателска мобилност с цел преподаване в държава по програмата, която е различна от държавата на изпращащата организация и тяхната държава на пребиваване.

Участието на преподавател на ВСУ по Програмата е еднократно в рамките на една академична година.

Допустимата продължителност на мобилността е от 2 (два) дни до 2 (два) месеца (без дните за път).

Мобилността на преподавателите трябва да съдържа минимум 8 учебни часа на седмица (или за по-кратък период).

Мобилността на преподавателите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

Преподавателят може да осъществи мобилността:

  • С финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Без финансова подкрепа (“zero grant”) от средствата на ЕС;
  • С финансовата подкрепа от средствата на ЕС, съчетана с период на без финансова подкрепа от средствата на ЕС;
  • Подкрепа на участник със специални потребности.