ВСУ гарантира на всички изходящи “Еразъм+”-студенти пълно академично признаване на тяхното обучение в партниращата институция. Това признаване може да бъде отказано само ако студентът не успее да постигне академичното ниво, изисквано от приемащата институция, или по някакъв друг начин не удовлетвори условията за пълно признаване на “Еразъм”-периода, поставени от партниращите по мобилността институции.

В края на всеки успешно приключил “Еразъм+”-период приемащата институция издава на студента документ, удостоверяващ постигнатите от него резултати по време на обучението (Transcript of Record). Документът е част от споразумението за практика на студента.

Постигнатите по време на изходящата мобилност резултати се вписват от съответния катедрен “Еразъм+”-координатор в документ, удостоверяващ академичното признаване (Proof of Recognition), който се подписва от декана на факултета, в който се обучава студента и институционалния „Еразъм+“- координатор.

Признатите от ВСУ резултати на изходящи “Еразъм+”-студенти по време на мобилността се нанасят в главна книга от съответния катедрен “Еразъм+”-координатор.

Признатите от ВСУ резултати на изходящи “Еразъм+”-студенти по време на мобилността се нанасят в база “Студентско състояние” от служител на Фронт-офиса след служебното им нанасяне в главни книги от оторизираните лица.

Дисциплина, изучавана в приемащата институция, но несъответстваща на включените в учебния план на студента във ВСУ, се вписва като допълнителна в Дипломното приложение.

Академичното признаване трябва да се осъществи до 5 (пет) седмици след получаването на академичната справка/ сертификата за практика на студента.

Участието в студентска мобилност с цел обучение се счита за успешно в случай, че студентът има поне един успешно положен изпит в приемащата институция. Студентът следва да възстанови всички получени средства в случай, че няма успешно положен изпит.