След като бъде одобрен за участие в мобилност от ВСУ (и преди да подпишат своите споразумения за обучение), всеки студент (освен тези, за които съответният език е роден), които ще се възползват от онлайн услугата, трябва да премине онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина.

Онлайн езиков курс и тест се провеждат само на чуждите езиците, които са достъпни в системата за онлайн езикова подкрепа.

В случай че нивото на владеене на езика на обучение, определено от теста, е по-ниско от нивото, което се изисква от приемащата институция, то тогава ВСУ се задължава да предостави лиценз на студента за обучение в онлайн езиков курс.

В резултат на получените резултати Институционалния “Еразъм+”-координатор определя броя на студентите, които се нуждаят от онлайн езикови курсове;

Студент, който получи резултат от езиковия тест между А1 и B1 ниво автоматично получават лиценз за онлайн езиков курс;

Студент, който получат резултат от езиковия тест на езика, на който ще се извърши обучението/практиката в приемащата институция между B2-C2 може да получи линенз за провеждане на онлайн езиков курс на официалния език на приемащата институция;

Студент, получил лиценз за курс, имат право да го започне до един месец след разпределението;

При отчитане на броя на наличните онлайн лицензи за езикови курсове ВСУ разпределя лицензите съобразно потребностите на студентите. Студентите поемат задължението да преминат онлайн курса, както е посочено и договорено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

В края на периода на мобилност студентът ще бъде оценен повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента и на институционалния „Еразъм+“- координатор.

В случай че студентът е използвал лиценз за онлайн езиков курс и се откаже от участие в мобилност, то той следва да възстанови сумата за проведения курс.