Критериите за оценка на кандидатите за участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение включват:

  • Владеене на езика, на който ще се осъществи обучението/практиката в приемащата институция. (Езиково ниво: C1 и C2- 4 точки, B2-3 точки, B1-2 точки, A2-1 точка, A1-0 точки. Коефициент на важност на критерия – 3);
  • Аргументирана мотивация за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ свързана с професионалното изграждане и развитие (от 0 до 4 точки. Коефициент на важност на критерия – 3);
  • Брой участия в мобилност по програма „Еразъм+“ (1 –во участие – 4 точки, 2-ро участие – 2 точки, 3-то и повече участия – 0 точки. Коефициент на важност на критерия – 3);
  • Брой участия в избраната институция (1 –во участие – 4 точки, 2-ро участие – 2 точки, 3-то и повече участия – 0 точки. Коефициент на важност на критерия – 2);
  • Среден успех от обучението (5.50-6.00 – 4 точки, 00-5.49- 3 точки, 4.49-4.99 – 2 точки, 4.00-4.49 – 1 точка. Коефициент на важност на критерия – 2);
  • Осъществяване на мобилност в страна на произход (извън страна на произход – 4 точки, в страна на произход – 0 точки. Коефициент на важност на критерия – 1);

Процедура за подбор на кандидатите за участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение се провежда минимум един път или до усвояването на отпуснатите за академична година средства.

Процедура за подбор на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучениесе провежда с конкурс по документи и провеждане на събеседване с тях на езика, на който ще се осъществи мобилността.

Класирането на студентите се извършва въз основа на критерии за оценка на кандидатите и получените резултати съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по Програмата.

Ако кандидатът има 1 точка (включително) по критерий 1 “Владеене на езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата институция” не се класира за участие в студентска мобилност с цел обучение. В този случай коефициентът на тежест на критерия не се взема предвид.

На първо място се класира студентът, който е получил най-голям брой точки в съответствие с картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение по Програмата. Класирането на останалите кандидати се извършва в низходящ ред.

При равен брой точки кандидатът с по-висок среден успех се класира на по-предно място.

Класирането на кандидати се осъществява до броя на средствата, за които ВСУ е получил за съответната академична година. Кандидатите, които са класирани в резерва имат право да осъществят студентска мобилност с цел обучение като „zero grant“-студенти. Студентите в резерва могат да получат Еразъм грант в случай, че някой се избраните студенти се откаже от участие в студентска мобилност или при наличие на допълнителни средства.

Класираните студенти запазват позицията си съгласно картата за оценка на кандидатите за участие в студентска мобилност с цел обучение, но според броя на мобилностите, заложени в междуинституционалното споразумение могат да бъдат класирани по следващо желание (което е посочено във формуляра за кандидатстване на студента).

Списъкът на одобрените студенти, студентите в резерва и отхвърлените от комисията студенти се публикува на интернет-страницата на Програмата в секция „Новини“.

В рамките на една седмица от публикуването на резултатите на интернет-страницата на Програмата студентът писмено трябва да потвърди или откаже участие в Програмата.

Специалността на селектираните студенти следва да отговаря на областта на знание, в която ще се проведе обучението. В случай, че студентите са от специалност, несъответстваща на областта на знанието, за която е сключено междуинституционалното споразумението, е необходимо съгласуване със съответния факултетен ЕCTS-координатор.