Всеки желаещ да участва в изходяща студентска мобилност с цел обучение попълва формуляр за кандидатстване, публикуван в електронен вариант на интернет-страницата на Програмата (раздел „Документи“). Формулярът се попълва на български език и на езика, на който ще се проведе мобилността.

Всеки студент трябва да посочи минимум три приемащи университета (където е приложимо), като на първо място студентът посочва университета, който е с най-висок приоритет за него/нея.

Формулярът се подава на хартия и в електронен вид (може и по електронна поща).

Подадените на хартия формуляри се приемат и подписват от административния “Еразъм+”-координатор в отдел „Международна дейност и проекти“.

Студенти, които подадат документи за кандидатстване за участие в студентска мобилност след крайният срок за кандидатстване не могат да бъдат включени в предстоящата селекционна процедура.