По време на мобилността са допустими корекции в споразумението за обучение, като след направените промени броят на дисциплините трябва да включва дисциплини за минимум 30 кредита за продължителност на мобилността от един семестър и 60 кредита за продължителност на мобилността от една академична година. Корекциите в първоначално утвърдената програма за обучение/ практика могат да бъдат заявени в рамките на от 2 (две) до 5 (пет) седмици от започването на мобилността, като трябва да бъдат окончателно приети до максимум 8 (осем) седмици след началото на мобилността. Промените се съгласуват с катедрения „Еразъм+“-координатор и утвърждават от институционалния „Еразъм+“- координатор, приемащата институция и студента.

Удължаване на мобилността – ВСУ, студента и приемащата организации могат да уговорят помежду си удължаване на текущ период на мобилност при изпълнение на следните условия:

  • искането за продължаване на периода на мобилност трябва да бъде отправено най-малко един месец преди изтичането на първоначално планирания период на мобилност.
  • при удължаване на студентската мобилност с цел обучение студентът, ВСУ и партниращата институция трябва да подготвят промени към споразумението за обучение и да бъдат вписани дисциплините, които студентът ще изучава през втория семестър.
  • ако искането бъде прието от всички страни, трябва да бъде подготвен анекс към индивидуалния договор за студентска мобилност и да бъдат уговорени всички условия за продължаването на срока.
  • ако студентът получава безвъзмездни средства по програма „Еразъм+“, ВСУ може или да измени сумата на безвъзмездните средства за да се отчете по-дългата продължителност, или да постигне споразумение със студента, че допълнителните дни се считат за период, през който „не се получават безвъзмездни средства от ЕС“.
  • действителната начална и крайна дата на периода на мобилност се вписват в академичната справка, издавана от приемащата институция, съгласно следните определения:
  • действителната продължителност е периодът, който трябва да бъде посочен от ВСУ в неговия окончателен доклад, и е максималният брой месеци, който трябва да бъде обезпечен с безвъзмездните средства от ЕС. Когато продължаването на мобилността на студентите се счита за дни, през които „не се получават безвъзмездни средства от ЕС“, тези дни се приспадат от общата продължителност на периода на мобилност при изчисляването на окончателния размер на безвъзмездните средства.
  • допълнителният период трябва да следва непосредствено текущия период на мобилност. Не са допустими паузи (почивните дни и периодите, през които университетите са затворени, не се считат за „пауза“), освен в случаите когато тези паузи са надлежно обосновани и одобрени от националната агенция.
  • Удължаването на мобилността може да се осъществи само в рамките на академичната година, в която студентът осъществява студентска мобилност с цел обучение.

Прекъсването и прекратяването на мобилността са предмет на договорна регламентация. Студентите, които получават безвъзмездни средства от ЕС по програма „Еразъм+“, изцяло или частично ще възстановят тези средства от ЕС, ако не изпълнят условията на споразумението за отпускане на безвъзмездните средства (освен ако не са били възпрепятствани да завършат своите планирани дейности в чужбина поради форсмажорни обстоятелства). Ако не изготвят и не представят окончателен отчет онлайн, от тях може да бъде поискано частично или изцяло да възстановят получените безвъзмездни средства от ЕС. Студентите, на които е поискано частично или пълно възстановяване на получените средства следва да ги възстановят до 30 септември на академична година, в която е осъществена мобилността.

След приключването на мобилността студентът представя на административния “Еразъм”-координатор изискуемите по Договора за студентска мобилност с цел обучение/практика по програма „Еразъм+“ с ВСУ отчетни документи, които са основание за стартиране на процедура за академично признаване.

ВСУ ще изиска частично или пълно възстановяване на получената финансова подкрепа от студент, който не предостави всички необходими отчетни документи. Студент, на които е поискано частично или пълно възстановяване на получените средства следва да ги възстанови до 30 септември на академична година, в която е осъществена мобилността.

Студентът трябва да попълни и представи онлайн отчет (online EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността.

ВСУ ще изиска частично или пълно възстановяване на получената финансова подкрепа от студент, който не попълни и подаде онлайн отчет. Студент, на които е поискано частично или пълно възстановяване на получените средства следва да ги възстанови до 30 септември на академична година, в която е осъществена мобилността.

В случай, когато изходящият „Еразъм+“-студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни или други основателни причини или е осъществил период на престой, по-малък от минимално установения от ЦРЧР, ВСУ е длъжен веднага да уведоми писмено ЦРЧР и да изиска от студента незабавно възстановяване на сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната домакин.

До 30 дни след приключването на мобилността студентът изготвя и предоставя на административния „Еразъм+“-координатор описателен отчет и снимки, които могат да бъдат публикувани на уеб-страницата на Програмата и да се използват и в реклами брошури на университета.